Kleopatra Sollenburg


    [ezcol_1third]Afstamming[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]All at Once x Krack C[/ezcol_2third_end]


   [ezcol_1third]Geboortejaar[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]2015[/ezcol_2third_end]


   [ezcol_1third]Schofthoogte[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]1.68 m [/ezcol_2third_end]


   [ezcol_1third]Predicaat[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]Elite, IBOP (77pnt.), D-OC[/ezcol_2third_end]


Nakomelingen:

2020: Preston ( v. Geniaal)
2021: Roxy ( v. Kjento)